Dasam Granth Sahib – Bhai Paramjit Singh shares the history.

Index – Dasam Granth

– Jaap Sahib (Ang 1-10)
– Akal Ustat (11-38)
– Bachitar Natak (39-73)
– Chandi Charitar (74-119)
– Chandi Di Vaar (119-127)
– Gian Perbodh (127-155)
– Chaubis Avtar (155-611)
– Brahma Avtar (611-635)
– Rudar Avtar (635-709)
– Shabad Hazare (709-712)
– 33 Sewaiye (712-716)
– Khalsa Mahima (716)
– Shastar Nam Mala (717-808)
– Charitropakhyan (809-1388)
– Zafarnama (1389-1394)
– Hikayat (1394-1428)

Rehatnama Bhai Desa Singh
Everyday, pick and memorize the banis of the two Granths.
(Rehitnama, Bhai Desa Singh)
Sri Guru Granth Sahib Ji Academy